Prasa

Będą pieniądze na e-usługi i integrację systemów elektronicznych firm

Data publikacji 14 paź

NOWE TECHNOLOGIE / Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi związane z informatyką, mogą liczyć na dofinansowanie w łącznej kwocie prawie 200 mln zł. Właśnie ruszyły nabory wniosków w ramach dwóch skierowanych do nich działań.

Rzeczpospolita
wrzesień 16, 2008r, wtorek nr 217 (8118)

Marta Jasińska, Project Manager ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o. o.

 

Na całym świecie dostęp do Internetu uznawany jest za wyznacznik postępu cywilizacyjnego. Nie przypadkiem pierwsze miejsce w plebiscycie CNN na największy cud nauki i techniki naszych czasów zajęła Word Wide Web - światowa sieć Internetu. W dobie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy możliwość wykorzystania sieci w procesach biznesowych przesądza o przynależności bądź wykluczeniu z nowoczesnej cywilizacji.

     Z badania „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2007 r." wynika, że 95 proc. przedsiębiorstw korzysta z komputerów, a 92 proc. ma dostęp do Internetu. Natomiast poziom integracji elektronicznej procesów biznesowych przedsiębiorstw oraz zakres usług świadczonych elektronicznie są wciąż na poziomie odbiegającym od standardów europejskich i wymagają wsparcia ich rozwoju, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Pomóc w tym mogą działania: 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" oraz 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka". Nabór do obydwu ruszył wczoraj. O dotację mogą się starać mali i średni przedsiębiorcy.

Poczta elektroniczna nie będzie dotowana

     W ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" na dofinansowanie mogą liczyć projekty związane z rozwojem produktów cyfrowych i usług elektronicznych (e-usług). Nie każda usługa świadczona drogą elektroniczną będzie zaliczana do katalogu objętego wsparciem. Dotacji nie pozyskamy na świadczenie usług: poczty elektronicznej, związanych z hostingiem, związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych, jak również na projekty mające na celu obrót handlowy produktami. Natomiast firma chcąca stworzyć np. generator informacji prawnych i finansowych dla przedsiębiorstw lub uruchomić wirtualną akademię ma szanse na uzyskanie dofinansowania.

Kryteria oceny w działaniu 8.1

 • Zgodność z celami działania
 • Zgodność z potrzebami określonej grupy odbiorców e-usługi
 • Stworzenie i świadczenie e-usługi
 • Posiadanie koncepcji promocji e-usługi
 • Trwałość rezultatów projektu
 • Kwalifikowalność wydatków
 • Efektywne wykorzystanie środków
 • Wykonalność projektu
 • Obiektywne i adekwatne wskaźniki
 • Brak negatywnego wpływu na równość szans, zrównoważony rozwój oraz środowisko naturalne

     Na pieniądze mogą liczyć tylko projekty spełniające wszystkie kryteria merytoryczne. Są one oceniane metodą zerojedynkową. Niezbędne jest zatem dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową i takie zaplanowanie projektu, aby w maksymalnym stopniu odzwierciedlał wymagania określone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jedno z nich dotyczy stworzenia i świadczenia przynajmniej jednej nowej e-usługi. Dlatego też we wniosku należy wykazać, jaka to będzie usługa i jak będzie realizowana. Przy czym znów trzeba pamiętać o tym, że musi to być jedna z e-usług kwalifikowanych do wsparcia.

     PARP sprawdzi m.in., czy planowana usługa faktycznie znajdzie na rynku użytkowników oraz w jaki sposób będzie odpowiadała na ich potrzeby, a także w jaki sposób potencjalni odbiorcy i ich potrzeby zostali zidentyfikowani. Także wykazanie, że po zakończeniu projektu będziemy w stanie utrzymać się na rynku i kontynuować świadczenie wdrożonych e-usług ma istotne znaczenie.

     Warto wreszcie zwrócić uwagę na fakt, iż  przeciwieństwie do wielu innych działań dotację w ramach działania 8.1 można otrzymać tylko jeden raz. Dobrze byłoby zatem tak zaplanować projekt i związane z nim działania, aby maksymalnie efektywnie wykorzystać pojawiającą się możliwość sfinansowania nawet 85 proc. kosztów ze środków bezzwrotnych.

Co to jest e-usługa

     Zgodnie z założeniami działania 8.1 e-usługa:

 • polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
 • jest świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy,
 • jest realizowana zdalnie (na odległość) bez jednoczesnej obecności stron,
 • jest świadczona w sposób zautomatyzowany przez technologię informacyjną i wymaga niewielkiego udziału człowieka,
 • wykazuje wartość dodaną względem analogicznej usługi wykonywanej w sposób tradycyjny.

     Przykłady e-usług:

 • automatyczne nauczanie na odległość, wymagające niewielkiego bądź żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi,
 • uruchomienie hurtowni danych online umożliwiającej elektroniczne przechowywanie i wyszukiwanie konkretnych danych,
 • informacje generowane automatycznie online przez oprogramowanie po wprowadzeniu przez klienta określonych danych, takich jak dane prawne lub finansowe.

Kryteria oceny w działaniu 8.2

 • Zgodność z celami działania
 • Zgodność z potrzebami przedsiębiorstwa i współpracujących firm
 • Wzrost efektywności wspólnych procesów
 • Kwalifikowalność wydatków
 • Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych
 • Obiektywne i adekwatne wskaźniki
 • Brak negatywnego wpływu na równość szans, zrównoważony rozwój oraz środowisko naturalne
 • Efektywne wykorzystanie środków
 • Trwałość rezultatów projektu
 • Wykonalność projektu

 Integracja systemów

     Z działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" można otrzymać pieniądze na integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów, które umożliwią automatyzację wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. O środki te powinny starać się przede wszystkim grupy firm, które intensywnie i często ze sobą współpracują i chcą poprawić jakość i efektywność tej współpracy. Również tu wspierane będą jedynie projekty spełniające wszystkie kryteria merytoryczne, oceniane metodą zerojedynkową. Punktem wyjścia powinno być określenie wspólnych potrzeb współpracujących przedsiębiorstw. Jedynie projekt przynoszący rzeczywiste zwiększenie efektywności realizowanych procesów biznesowych oraz wynikające z niego korzyści może zostać oceniony pozytywnie. Ważne jest również, aby przy projektowaniu przedsięwzięcia oprzeć je na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych.

     Wymagany do spełnienia kryteriów oceny stopień innowacyjności dotyczy poziomu przedsiębiorstwa, warto jednak , korzystając z dodatkowych i preferencyjnych źródeł finansowania, wziąć pod uwagę najnowsze dostępne na rynku technologie informatyczne - innowacyjne nie tylko w skali przedsiębiorstwa, ale także kraju czy nawet świata. Planując nakłady inwestycyjne, nie należy jednak zapominać, że ocenie podlegały będą również relacje pomiędzy wysokością poniesionych nakładów a planowanymi do uzyskania rezultatami i korzyściami. Konieczne jest uwzględnienie parametru efektywności ponoszonych wydatków.

     W ramach tego działania przewidziano dodatkowo możliwość sfinansowania kosztów promocji wdrożonych rozwiązań dokonywanej drogą elektroniczną i tradycyjną (łącznie z działaniami informującymi o współfinansowaniu z budżetu UE), jak również wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu. Koszty te mogą zostać zrefundowane w 85 proc., dotacja na ich pokrycie stanowić będzie jednak pomoc de minimis i nie może przekroczyć 200 tys. euro.

Co to jest biznes typu B2B

     Zgodnie z założeniami działania 8.2 elektroniczny biznes typu B2B oznacza relacje usługowe oraz systemy teleinformatyczne przeznaczone do automatycznej komunikacji handlowej oraz koordynacji działań pomiędzy przedsiębiorstwami  z zastosowaniem usług elektronicznych. Przede wszystkim konkursem powinny być zainteresowane firmy, które chcą zintegrować swoje systemy.

Kto pierwszy, ten lepszy

     O przyznaniu dofinansowania w obydwu działaniach zadecyduje ostatecznie kolejność złożenia kompletnego wniosku do PARP. Jeżeli wniosek zostanie złożony niekompletny, doliczona zostanie liczba dni wykorzystanych na uzupełnienie dokumentacji na wezwanie PARP. Jeśli zatem liczymy na jak najwcześniejsze złożenie wniosku bez wymaganych załączników i zajęcie miejsca w kolejce, to może okazać się to ryzykowne.

Wsparcie dla MSP w 2008 roku

Działanie 8.1: 123 646 000 zł

Pomoc de minimis: maksymalnie 200 000 euro w ciągu trzech lat (dla firm transportowych - 100 000 euro)

 • Poziom wsparcia: 85 proc.
 • Nabór ciągły od 15.09.2008 do wyczerpania środków

Działanie 8.2: 73 876 000 zł

 • Dotacje od 20 000 do 2 000 000 zł
 • Poziom wsparcia: 40 - 70 proc.
 • Nabór ciągły od 15.09.2008 do 15.10.2008  lub do wyczerpania środków

KOMENTARZ

Agnieszka Dudek, Dyrektor ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o. o.

Polskie prawo nierzadko nie tylko nie wspomaga usług świadczonych zdalnie, ale nawet uniemożliwia wykorzystanie przewagi, jaką daje Internet. Dzisiejsze uregulowania prawne stwarzają bariery, a stosowanie tych samych reguł do świadczenia usług poza Internetem i w Internecie blokuje rozwój polskiego e-commerce. Przykładowo  w 2007 r. przy wysyłaniu wiadomości podpis elektroniczny stosowało 17 proc. przedsiębiorstw, 7 proc. otrzymywało faktury elektroniczne. W świetle panujących tendencji w gospodarce i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach niezbędne jest stworzenie odpowiednich ram funkcjonowania gospodarki elektronicznej pozwalających odnieść bezpośrednią korzyść podmiotom gospodarczym. Instrumenty finansowe UE odpowiadają na istniejące zapotrzebowanie w tym zakresie, natomiast niezbędna jest jeszcze zmiana przepisów wprowadzających niepotrzebne bariery formalne funkcjonowania gospodarki elektronicznej.

29 Listopad
Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się