Prasa

Dotacje dla szkół wyższych w ZPORR

Data publikacji 12 wrz

Gmina, Nr 91/2005

Źródłem finansowania inwestycji w wyższych uczelniach państwowych i prywatnych jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W ramach priorytetu I wydzielone zostało pod działanie I.3.I. Regionalna Infrastruktura Edukacyjna.

Projekty mają przyczynić się do zwiększania dostępu do edukacji wyższej oraz

do podwyższenia jakości kształcenia i wykorzystania potencjału badawczego regionach. Ponadto, realizacja przedsięwzięć ma się przysłużyć wzrostowi atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu oraz tworzyć warunki dla wzrostu zatrudnienia.

Co można sfinansować?

W ramach pod działania I.3.I można uzyskać zwrot kosztów poniesionych w związku budową lub rozbudową szkoły wyższej oraz obiektów naukowo-badawczych takich jak: laboratoria dydaktyczne, pracownie komputerowe, biblioteki, akademiki, stołówki oraz obiekty służące prowadzeniu działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką.

Dodatkowo, można uzyskać dotację na przedsięwzięcia związane z budową, rozbudową lub modernizacją obiektów sportowych w szkołach wyższych lub kampusach, wyposażenie obiektów naukowo-badawczych, zagospodarowanie otoczenia szkoły wyższej, prace budowlane związane

z infrastrukturą techniczną i sanitarną w budynkach uczelni.

W ramach kosztów kwalifikowanych do zwrotu wyróżniono m.in. wydatki poniesione

w związku z pracą projektantów, architektów, zakupem gruntów (refundowana jest kwota stanowiąca do 10% całkowitych kosztów projektu), przygotowaniem dokumentacji przetargowej, jak również prace związane z procesem inwestycyjnym tj. od przygotowania terenu pod budowę poprzez prace budowlano - montażowe po zakup sprzętu związanego z funkcjonowaniem inwestycji.

Szkoły wyższe, które planują zrealizować przedsięwzięcia inwestycyjne, mogą starać się o zwrot do 75% poniesionych kwalifikujących się wydatków publicznych. Realizację inwestycji można podjąć jeszcze zanim złożymy wniosek, gdyż to nie powoduje straty dotacji z tytułu już poniesionych wydatków. Koszt wykonania dokumentacji projektowej, w tym studium wykonalności inwestycji jest również kosztem kwalifikowanym do zwrotu.

Gdzie wnioskować o dotację?

Informacji o tym jakie są terminy składania wniosków oraz czy są jeszcze środki na to pod działanie udzielają Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. Każde województwo indywidualnie ustala terminy składania wniosków. Również środki finansowe są różne w zależności

od regionu, niektóre z nich już wykorzystały swoją pulę pieniędzy na finansowanie inwestycji

w ramach pod działania I.3.I ZPORR. Jednak w obecnym okresie programowania przewidziana jest jeszcze alokacja środków między województwami i między działaniami, stąd może okazać się,

że jeszcze znajdą się fundusze w tym pod działaniu w województwie, które wyczerpało swoje zasoby.

Co należy zrobić by dostać dofinansowanie?

Jak już sprawdzimy, czy nasze województwo ogłosiło termin i posiada środki

na dofinansowanie naszej inwestycji, należy przygotować wniosek wraz z wszystkimi dodatkowymi dokumentami wymaganymi do jego złożenia. Wniosek wypełniamy w generatorze wniosków i tylko taką wersję składamy do Urzędu Marszałkowskiego. Oprócz wniosku jednym z obligatoryjnych załączników jest studium wykonalności projektu, gdzie przedstawiamy m.in. analizę ekonomiczną i finansową naszego przedsięwzięcia.

Komplet dokumentów składamy w Urzędzie Marszałkowskim w określonym dla pod działania terminie, gdzie dokumentacja przechodzi ocenę formalną. W przypadku błędu formalnego (np. braku załącznika) dokumentacja jest zwracana Wnioskodawcy.

W momencie pozytywnej oceny formalnej wniosek poddawany jest ocenie merytorycznej dokonywanej przez Panel Ekspertów, który pozytywnie ocenione wnioski przekazuje Regionalnemu Komitetowi Sterującemu, który to dokonuje rekomendacji wyboru projektów Zarządowi Województwa. Zarząd natomiast wybrane wnioski przekazuje do wojewody, który powiadamia Wnioskodawców

o pozytywnej weryfikacji dokumentacji projektowej i o przyznaniu dotacji, a następnie podpisuje umowę o dofinansowanie ze Szkołą Wyższą.

W niedługim czasie w życie wejdzie nowe rozporządzenie dotyczące m.in. działania I.3.I ZPORR, które wprowadza nowe, zaostrzone wymogi formalne, które musi spełniać szkoła wyższa

by pozytywnie przejść ocenę formalną. Między innymi konieczne będzie wraz z wnioskiem o dotację dostarczenie dokumentu potwierdzającego otrzymywanie subwencji oświatowej lub innych środków

z budżetu państwa na funkcjonowanie placówki edukacyjnej jako potwierdzenie realizacji celu publicznego. Ponadto, dodane zostanie kryterium formalne nakazujące złożenie pozwolenia naprowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie wyższym lub równoważny dokument wydany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

29 Listopad
Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się