Prasa

Informatyzacja regionów

Data publikacji 03 paź

Informatyzacja regionów, czyli jak sfinansować działania służące budowie społeczeństwa informacyjnego Opinia Magdaleny Michalskiej, Konsultanta Abbeys Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o. o.

Gmina - Magazyn Fundacji Promocji Gmin Polskich Nr 91/2005
Istotną barierą dla samorządów przy realizacji wszelkich inwestycji są ograniczone możliwości finansowe. Skąd zatem czerpać środki na budowę infrastruktury e-administracji?
Informatyzacja w ZPORR

Dużą pomocą dla samorządów przy finansowaniu budowy informatycznych rozwiązań są dotacje unijne.


To, że działania służące podniesieniu poziomu informatyzacji w Polsce są ważną kwestią, pokazuje wielość działań i programów, poprzez które można sfinansować budowę infrastruktury teletechnicznej, zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego.

W dobie globalnej wioski, brak publicznego dostępu do Internetu oraz wykorzystania w/w technologii w usługach administracji samorządowej i instytucjach publicznych powoduje zahamowanie rozwoju i obniżenie jakości życia mieszkańców niedoinwestowanych regionów. Zmniejszenie różnic regionalnych w wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dostępie do szerokopasmowych sieci jest możliwe dzięki realizacji priorytetów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na wstępie określmy, co kryje się pod hasłem technologie informacyjne i komunikacyjne w skrócie ICT (Information and Comunication Technologies), tak często spotykanym w dokumentach programowych oraz wytycznych do poszczególnych działań ZPORR oraz Sektorowych Programów Operacyjnych. Wśród wielu celów Planu działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2004-2006 (przyjętego przez RM w 2001 r., aktualizowanego co roku) najistotniejsze jest przygotowanie się społeczeństwa polskiego do szybkich przemian technologicznych, społecznych i gospodarczych związanych z tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego. W myśl tego, realizowane projekty powinny wiązać się przykładowo z efektywnym użytkowaniem i rozwojem ICT. Ponadto, powinny realizować tę politykę poprzez umożliwienie wykorzystania ICT, cyfrowych treści dzięki rozwojowi umiejętności w zakresie korzystania z ICT. Generalnie, każdy projekt realizowany z pomocą dotacji Unii Europejskiej powinien wpływać na rozwój e-umiejętności, oraz wykorzystywać technologie informacyjne i telekomunikacyjne np. w zarządzaniu usługami.

Aby przeciwdziałać tzw. cyfrowemu wykluczeniu, jednostki samorządu terytorialnego (JST), instytucje kulturalne, szkoły, oraz wszelkie jednostki dostarczające usługi pożyteczności publicznej mogą starać się w ramach działania I.5 ZPORR o sfinansowanie projektów mających na celu budowę szerokopasmowych sieci, wdrażanie platform elektronicznych, implementację e-usług oraz e-administracji, tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz innych działań, które przyczynią się do wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz budowy społeczeństwa informacyjnego. Celem działania jest poprawa warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie i poprawę jakości dostępu do informacji i usług świadczonych przez Internet przez instytucje sektora publicznego na rzecz przedsiębiorców i obywateli z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Projekty aby zakwalifikować się do wsparcia w ramach działania I.5. powinny być zgodne ze Strategią Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej e-Polska na lata 2004-2006 i wojewódzkimi strategiami rozwoju gospodarczego. Ponadto, w żaden sposób nie mogą faworyzować, czy dyskryminować operatorów, lecz być tzw. projektami „otwartej infrastruktury".

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), który jest źródłem finansowania projektu, pokrywa 75% kosztów kwalifikowanych do refundacji. Całkowite środki na Działanie I.5 wynoszą 136,409 mln euro. Finansowane są wszelkie prace projektowe począwszy od sporządzenia odpowiednich ekspertyz, studiów wykonalności oraz wszelkich związanych z inwestycją dokumentów po niezbędne prace inwestycyjne - budowlane, zakup środków trwałych i informacyjno-promocyjne.

Komputery i oprogramowanie w kosztach kwalifikowanych

Jak już wcześniej wspomniano, realizacja polityki horyzontalnej UE związanej z budową społeczeństwa informacyjnego powinna wpisywać się w każdego rodzaju projekt finansowany ze środków funduszy strukturalnych. EFRR jest źródłem finansowania projektów inwestycyjnych służących między innymi budowie społeczeństwa informacyjnego również w ramach innych działań ZPORR. Refundację kosztów takich jak zakup sprzętu i wyposażenia, w tym komputerów, niezbędnego do nauczania, oraz działań związanych z badaniami naukowymi i rozwojem na poziomie uniwersyteckim oraz polepszenia regionalnego systemu ochrony zdrowia, w tym również zakup komputerów dla szpitali przewiduje działanie I.3 ZPORR. Sprzęt komputerowy oraz systemy informatyczne poprawiające zarządzanie dla ośrodków ochrony zdrowia można też nabyć za pieniądze UE w ramach działania 3.5 ZPORR Lokalna infrastruktura społeczna. Natomiast działanie I.4 ZPORR Rozwój kultury i turystyki przewiduje finansowanie projektów związanych z rozwojem elektronicznego systemu informacji oraz promocji kultury i turystyki.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS), kolejny fundusz strukturalny jest źródłem finansowania przedsięwzięć podejmowanych zgodnie z założeniami priorytetu ii ZPORR. W ramach działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie wspierane są przedsięwzięcia podejmowane w celu rozwoju kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia dla pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, w tym zakresie wykorzystania ICT. W ramach projektu jest możliwość refundacji kosztów poniesionych z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, jednak wartość pojedynczych jednostek nie może być wyższa niż 3,5 tys. złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków projektu. Ponadto, możliwe jest również sfinansowanie zakupu oprogramowania komputerowego, w tym również specjalistycznego. Kwalifikowane do refundacji są także koszty związane z codziennym użytkowaniem baz danych przez okres trwania projektu, administrowaniem portalem internetowym, podłączeniem do sieci.

Obywatel w sieci

Jak widać, ZPORR przewiduje szeroki wachlarz przedsięwzięć możliwych do realizacji w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektów w ramach w/w działań będzie miała wpływ na poprawę nie tylko warunków dostępu do Internetu, lecz przede wszystkim zaimplementuje nowe pojęcia, takie jak różnego rodzaju publiczne e-usługi tj. e-administracja, e-edukacja, e-zdrowie, e-bezpieczeństwo, oraz wpłynie na poprawę konkurencyjności polskich regionów i da możliwości rozwoju e-biznesu. Umożliwienie społeczeństwu polskiemu załatwiania wielu spraw drogą on-line, a nie stojąc w długich urzędowych kolejkach, nie tylko wpłynie na wzrost jakości życia, lecz przełoży się na wzrost gospodarczy. By jednak było to możliwe, konieczne jest wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych na stworzenie odpowiedniej infrastruktury, wdrożenie aplikacji i zakupienie sprzętu, by dać ten komfort wszystkim obywatelom na równi.

Zespół doradców ABBEYS Europejskiego Doradztwa Finansowego zaprasza do siedziby firmy w Atrium Business Center, Al. Jana Pawła II 23, aby odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania dotyczące przedmiotu planowanych oraz obecnie realizowanych inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

29 Listopad
Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się