Prasa

Polska - klient czy partner Komisji Europejskiej?

Data publikacji 20 sie

Opinia Magdaleny Michalskiej, Konsultanta Abbeys Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o. o.

Gmina - Magazyn Fundacji Promocji Gmin Polskich Nr 92/2005

Obecnie trwają publiczne konsultacje i debaty nad planem rządu, który wprowadzi Polskę w grono zamożnych, rozwiniętych członków UE w latach 2007-2013. Narodowy Plan Rozwoju, będący polską wersją „Strategii Lizbońskiej" ma zapewnić Polsce pozycję partnera dla UE, który wspólnie z nią wytyczać będzie kierunki rozwoju Wspólnoty.

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 został przyjęty przez Radę Ministrów 11 stycznia 2005 r. Obecnie w dalszym ciągu trwają konsultacje planu w poszczególnych województwach. Podsumowaniem debaty społecznej będzie konferencja nt. NPR 2007-2013 planowana na czerwiec 2005. Ostateczny plan ma zostać przedłożony w maju, a obowiązująca wersja zatwierdzona do końca roku 2005. Równolegle trwają prace nad Narodową Strategią Rozwoju oraz strategiami regionalnymi.

Konsultacje społeczne są bardzo ważnym elementem tworzenia planu. Dokument ten ma odzwierciedlać dążenia i realizować strategie rozwoju wszystkich potencjalnych odbiorców pomocy w kraju. Przy opracowywaniu obecnie realizowanego planu rządu (2004-2006) nie było dostatecznego udziału społeczeństwa, co jest przyczyną głosów niezadowolenia pewnych sektorów, które czują się pokrzywdzone, że zostały wykluczone z możliwości skorzystania z dotacji.

Obecnie jest to czas, kiedy poszczególne regiony kraju mogą forsować swoje interesy, naciskać szczególnie na to, by posuwała się choćby realizacja decentralizacji finansów publicznych państwa. Tylko bowiem faktyczne oddanie kompetencji odnośnie programowania, zarządzania, finansowania polityki regionalnej dla regionów pozwoli na wynegocjowanie z Komisją Europejską 16 wojewódzkich programów operacyjnych. Bardzo ważne jest również to, by w chwili obecnej województwa wykazały się celowością, sprawnością, starannością, przejrzystością i skrupulatnością w rozdysponowywaniu środków unijnych. W innym przypadku KE na taki model się nie zgodzi, gdyż łatwiej jest negocjować, a następnie kontrolować i rozliczać jedną stronę - czyli państwo, niż 16 województw.

Wicepremier Jerzy Hausner, przedstawiając założenia Narodowego Planu Narodowego na lata 2007-2013 podkreślał, że trzema strategicznymi punktami tego programu jest utrzymanie gospodarki na ścieżce szybkiego wzrostu gospodarczego, wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia. Obecnie po dymisji Hausnera, debaty publiczne trwają nadal, jednak nie wiadomo, czy nowy premier nie zechce przeforsować swojego NPR w miejsce obecnie dyskutowanego.

NPR jest planem rządu mającym na celu poprawę pozycji naszego państwa w Europie. W interesie, szczególnie regionów najuboższych, jest absorpcja jak największej części środków finansowych, dlatego też muszą wykazać się lepszą skutecznością w pozyskiwaniu tych środków niż dotychczas. Paradoksalnie, to właśnie te regiony mają największe problemy zarówno z absorpcją środków, jak i z zarysowaniem strategii własnego rozwoju na lata następne. Okazuje się również, że po wstępnych obliczeniach województwa uboższe otrzymałyby de facto mniej środków niż ma to miejsce obecnie, przy modelu scentralizowanym. Trzeba zatem robić wszystko, by uniknąć tego, że w przyszłości powstaną wyspy szczęśliwości wokół największych miast, będących prężnymi ośrodkami akademickimi, z odpowiednią infrastrukturą i najlepszymi inwestycjami.

Dlatego istotne w trakcie trwających obecnie debat jest wspólne skonstruowanie polskiego kawałka tortu. Stronami zatem powinny być nie tylko przedstawiciele poszczególnych branż, czy samorządów, lecz wszystkie środowiska, w tym akademickie, organizacje pozarządowe, biznesowe, rolnicze i inne tworzące wspólnie jak to podkreślał w trakcie debat premier Hausner tzw. sojusz na rzecz rozwoju. Konieczne jest również zbudowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, gdyż to jest jednym z gwarantów sukcesu w absorpcji środków UE

 

Priorytety strategiczne NPR na lata 2007-2013

Jak wygląda NPR na kolejne lata? Plan rządu składa się z szeregu priorytetów, które docelowo realizowane byłyby poprzez programy operacyjne i działania. Do głównych założeń strategicznych wstępnego planu rządu należą:

Inwestycje - głównie w rozwój infrastruktury: energetycznej, transportowej i telekomunikacyjnej;

1. Zatrudnienie - zwiększane szczególnie przez rozwój drobnej przedsiębiorczości; promowanie umiejętności i kwalifikacji; zmiany przepisów prawa pracy;

2. Eksport - działania zmierzające do poprawy oferty eksportowej polskich przedsiębiorców, wsparcie polityki proeksportowej;

3. Przedsiębiorczość - usprawnienie otoczenia prawno-administracyjnego i prawno-finansowego przedsiębiorstw, rozwijanie rynku kapitałowego i ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do różnych form kapitału finansowego, w tym mikropożyczek;

4. Innowacyjność - promowanie innowacyjności, wsparcie nauki, rozwój rynku innowacji i e-gospodarki, praw własności przemysłowej;

5. Ochrona rynku - ochrona konkurencji, urynkowienie usług publicznych;

6. Integracja społeczna - współuczestnictwo, rządy prawa, ograniczenie sfery skrajnego ubóstwa i wykluczenia;

7. Wiedza i kompetencje - wyrównywanie szans edukacyjnych, zwiększanie dostępu do kształcenia na różnych poziomach, włączanie systemu kształcenia do życia społecznego i gospodarczego, promowanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i proekologicznych, podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w społeczeństwie oraz zwiększenie zatrudnienia;

8. Aktywizacja i mobilność - siły roboczej - poprzez m.in. integrację systemów transportowych, poprawę warunków bezpiecznego życia i pracy, poprawę dostępności zasobów mieszkaniowych;

9. Gospodarowanie przestrzenią - kształtowanie sieci osadniczej i sieci infrastrukturalnych, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, racjonalizacja gospodarki zasobami geologicznymi, regulacja dostępu do zasobów przyrodniczych, zabezpieczenia zasobów wody, zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju

 

Finansowanie NPR 2007-2013

W kolejnym okresie programowania Polska ma szansę stać się największym beneficjentem pomocy pochodzącej ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami Nowej Perspektywy Finansowej w kolejnym okresie programowania do wydania będzie 142 mld euro (ok. 560 mld zł.) z czego około 73,6 mld euro to wkład wspólnotowy pochodzący z:

* Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

* Europejskiego Funduszu Społecznego,

* Funduszu Spójności,

* Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz

* Europejskiego Funduszu Rybackiego,

Wkład Polski wyniesie:

* 24,5 mld Euro, obejmujące projekty współfinansowane ze źródeł budżetu Wspólnoty;

* 16 mld Euro to środki krajowe przeznaczone na priorytety i działania bez udziału UE.

Środki prywatne stanowiłyby ok. 28 mld euro.

NPR 2007-2013 będzie wdrażany za pomocą programów operacyjnych sektorowych i regionalnych podobnie jak to ma miejsce, w obecnym okresie programowania (2004-2006). Różnica będzie polegała na tym, że planuje się zrealizować ideę decentralizacji programowania, wdrażania i zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi. W miejsce jednego ZPORR weszłoby 16 programów operacyjnych zarządzanych i finansowanych przez poszczególne województwa.

Transport w nowym planie rządu

Jednym z kierunków działań przewidzianych w planie rządu na kolejny okres programowania jest: Tworzenie nowoczesnej sieci transportowej. Poprawa i rozbudowanie infrastruktury transportowej kraju ma służyć nie tylko zwiększeniu bezpieczeństwa jej użytkowników, lecz także poprawić atrakcyjność i dostępność dla inwestorów zagranicznych i turystów. Ważne jest bowiem, by Polska zapewniła sprawne połączenia z dotychczasowymi i nowymi członkami Wspólnoty poprzez włączenie się w transeuropejską sieć drogową.

W NPR na lata 2007-2013 planuje się, że kierunek ten będzie realizowany poprzez projekty realizujące takie działania jak:

- Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej

- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

- Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej

- Modernizacja i rozbudowa transportu wodnego morskiego, jak i śródlądowego

- Rozwój transportu lotniczego

- Poprawa efektywności ekonomicznej i organizacji infrastruktury transportowej.

Zgodnie z założeniami NPR na lata 2007-2013 dla realizacji tych przedsięwzięć zostaną wykorzystane środki pomocowe, pochodzące z Funduszu Spójności i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki Międzynarodowych Instytucji Finansowych, środki krajowe - centralne i samorządowe, środki Krajowego Funduszu Drogowego oraz środki prywatne, w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

29 Listopad
Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się