Prasa

Zdolność Kredytowa podstawa zdobycia dotacji

Data publikacji 30 gru

Anna Misiołek ABBEYS Doradztwo UE

W projekcie kluczowe jest udowodnienie czy rzeczywiście celem inwestycji jest innowacja o charakterze przełomowym czy kontynuacyjnym.  Oceniający odniosą się do innowacji nie tyle w przedsiębiorstwie – Wnioskodawcy czy jego konkurencji,  ale do rynku, i do branży w odniesieniu do świata. Oczywiście przepisy mówią o konkurencji w kraju, lecz naiwnością jest sądzić, że taka aplikacja unijna ma duże szanse na skuteczne pozyskanie  dofinansowania. Radzimy Państwu, aby decydować się na aplikowanie do UE tylko wtedy kiedy mamy do wdrożenia rzeczywiście innowacje zgodnie z podręcznikiem FRASCATI i na poziomie światowym. Dla naszych klientów przeprowadzamy proces innowacyjny od „A” do „Z”, stąd w przypadku wniosków dot. kredytu technologicznego jak dotąd mamy skuteczność 100%.

 

Jarosław Murawski ABBEYS Finance

Drugim aspektem kluczowym wśród naszych klientów jest pozyskanie kredytu na warunkach komercyjnych. Jako, że mamy wieloletnie relacje z bankami i z siecią Expander to otrzymanie kredytu staje się prostsze i w szybszym terminie możliwe do wykonania. Jednocześnie, staramy się  tak dopasować warunki finansowania, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom klienta, a z drugiej strony - oczekiwaniami banku.  Ważną sprawą jest możliwość spłaty rat kredytowych w okresie finansowania. Jednocześnie w każdym przypadku aktywnie podajemy rozwiązania  zabezpieczenia kredytu.

 

 

Zdolność kredytowa podstawą zdobycia dotacji

FUNDUSZE EUROPEJSKIE | Ubiegając się o unijne wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego przedsiębiorca musi najpierw zdobyć kredyt w banku komercyjnym. A ten ma obowiązek sprawdzić, stosując własne regulacje w tym zakresie, czy firma ma zdolność obsługi zobowiązania.

Michał Kołtuniak

Nagrodą za zdolność kredytową i prawidłowo zrealizowany projekt może być premia sięgająca nawet sześciu mln zł. To maksymalna wysokość dotacji w ramach instrumentu „Kredyt na innowacje technologiczne”. Pod tą nazwą kryje się tzw. działanie 3.2.2 programu „Inteligentny rozwój”.

Zanim przejdziemy do charakterystyki projektu, który może być w tym przypadku przedmiotem dotacji, należy przybliżyć mechanizm tego działania. A jest on nieco inny, niż przy większości innych dotacji. W przypadku kredytu na innowacje wymagana jest współpraca trzech podmiotów:

- przedsiębiorcy (z sektora MSP),

- banku komercyjnego (współpracującego z bankiem BGK),

- Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zanim bowiem przedsiębiorca pozyska dotację unijną, musi zrealizować inwestycję i obowiązkowo część kosztów sfinansować kredytem bankowym. Premia, która pełni rolę dotacji, może bowiem zostać wypłacona tylko poprzez przelew na rachunek bankowy, z którego taki kredyt został udzielony. Nie trafia więc na rachunek przedsiębiorcy, lecz służy zmniejszeniu jego zobowiązania względem instytucji finansowej.

Wyliczenia i prognozy

Wynika z tego, że w pierwszej kolejność pomysł na rozwój firmy trzeba przedstawić w banku, opisując zakres projektu, jego cele i przede wszystkim kompleksowe wyliczenia. Zgodnie bowiem z przepisami, na podstawie których realizowany jest program (ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU z 2014r. poz. 226 ze zm.), kredyt technologiczny jest udzielany przez bank kredytujący mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy posiadającemu zdolność kredytową (art. 3).

Z kolei zgodnie z art. 5 wniosek o udzielenie kredytu technologicznego przedsiębiorca składa do banku kredytującego. A ten zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego. Bank kredytujący uzależnia zawarcie warunkowej umowy kredytu technologicznego albo wystawienie promesy od posiadania przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej. I chociaż dalej przepisy nie precyzują, jak należy rozumieć pojęcie zdolności, to jest oczywiste, że bank ma obowiązek taką zdolność ocenić. Wynika to zresztą z przepisów innej ustawy – prawo bankowe (DzU z 2015r., poz. 128 ze zm.).

Prawo bankowe

Zgodnie z jej art. 69, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Z kolei art. 70 ust. 1 stanowi, że bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Wreszcie w myśl ust. 3 kredytobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez bank czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.

Istota innowacji

Jeżeli firma posiada zdolność kredytową, może starać się o dotację. Kredyt na innowacje technologiczne przeznaczony jest dla firm, które planują wykorzystać innowacyjną (nową) technologię. Chodzi o zastosowanie takiego rozwiązania, dzięki któremu przedsiębiorca będzie w stanie zaoferować na rynku nowe lub znacząco zmodyfikowane produkty (towary, usługi lub procesy).

Zgodnie z przepisami przywołanej ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, przedmiotem inwestycji musi być wdrożenie nowej technologii. Za taką uznaje się technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych albo nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, towarów, procesów lub usług.

Tak rozumiana technologia może zostać nabyta na rynku od osób trzecich (innych przedsiębiorców, instytutów naukowo-badawczych), a może być efektem samodzielnie prowadzonych przez przedsiębiorcę prac i badań. Następnie musi ona zostać zastosowana w działalności firmy, a w efekcie ta powinna zyskać możliwość zaproponowania nowych lub znacząco zmodyfikowanych produktów. Ta nowość lub znacząca modyfikacja musi być oceniana w skali całego kraju. Nie wystarczy więc, że są to nowe (zmodyfikowane) produkty z punktu widzenia danej firmy. Należy sprawdzić, czy już wcześniej nie oferowała ich konkurencja. Jeżeli tak było, to warunek nowości (znaczącej modyfikacji) nie będzie spełniony.

Ponadto w myśl art. 3 ust. 4., kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego. Przepis ten jeszcze raz wyraźnie wskazuje na to, że przedmiotem inwestycji musi być wdrożenie, samodzielne wykorzystanie nowej technologii, a nie zakup maszyn, linii produkcyjnych lub innych urządzeń, w których już została ona wykorzystana. Oznaczałoby to w praktyce, że inny podmiot już wdrożył tę technologię.

W drodze na zakupy

Maksymalna wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć 6 mln zł. Jednocześnie musi być zgodna z maksymalnymi limitami wsparcia, określonymi w tzw. mapie pomocy regionalnej (dla kosztów inwestycyjnych). Oznacza to, że premia może finansować określoną procentowo część tzw. kosztów kwalifikowanych. A ten procentowy wkład, czyli intensywność wsparcia zależy od dwóch czynników: wielkości przedsiębiorcy (inne limity dla mikro i małych a inne dla średnich firm) i miejsca realizacji inwestycji (różne poziomy wsparcia dla poszczególnych województw; w przypadku mazowieckiego występuje także zróżnicowanie na poziomie powiatów).

Natomiast w przypadku dofinansowania usług doradczych (korzystanie z takich usług może być elementem projektu) poziom wsparcia nie może przekraczać 50 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych.

Na co można wykorzystać środki kredytu technologicznego, tak aby wydatki te mogły zostać w przyszłości objęte premią? Jak wskazuje ustawa dopuszczalne są wydatki m.in. na:

 

- zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego (trzeba spełnić pewne dodatkowe warunki, np. przedstawić wycenę sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę),

- zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, a pod pewnymi warunkami także używanych środków trwałych,

- zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

- zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają one łącznie określone warunki (m.in. należy zadeklarować, że będą one wykorzystywane wyłącznie do celów tej inwestycji, będą podlegać amortyzacji i zostaną nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych),

 

- pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

 

Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także te ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii.

Jak wynika z tego zestawienia, firma dysponująca ciekawą technologią i zamierzająca ją wdrożyć może np. rozbudować zakład produkcyjny, nabyć i uruchomić nowe linie produkcyjne i urządzenia, rozbudowując park maszynowy, zainwestować w oprogramowanie i inne wartości niematerialne.

Co znaczy nowe lub zmodyfikowane

- nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę.

- znaczące udoskonalenia istniejących produktów polegają na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tych produktów.

Nabór wniosków

Za realizację działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego. Obecnie trwa nabór wniosków i będzie on prowadzony do 20 stycznia przyszłego roku. Przedsiębiorcy, którzy nie zdążą do tego czasu uzyskać promesy kredytu w jednym z 17 uprawnionych banków komercyjnych, kolejną okazję do ubiegania się o wsparcie będą mieli w lipcu 2016r.

29 Listopad
Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się