Przegląd wdrożonych niepracowniczych modeli zatrudnienia (B2B)

Rzeczywistość rynku pracy wymusza na przedsiębiorcach nawiązywanie niepracowniczych form współpracy (B2B) ze specjalistami w swoich dziedzinach. Dotyczy to przede wszystkim osób z wieloletnim doświadczeniem, niezbędnych do realizacji skomplikowanych projektów.

Warto mieć jednak na uwadze, że organy podatkowe oraz ZUS mogą jednak kwestionować wprowadzony model współpracy B2B, a przez to pociągać do odpowiedzialności podatkowej podmioty zaangażowane (zarówno usługodawcę jak i usługobiorcę). Należy wobec tego przeanalizować czy warunki świadczenia usług w ramach zawartych kontraktów B2B nie są podobne do warunków świadczenia pracy przez pracowników.

Korzyść

ograniczenie ryzyka kwestionowania modelu współpracy B2B.

Oferujemy usługi wparcia podatkowego i prawnego  dla klientów obejmujące

  • Przegląd prawno-podatkowy istniejących u Klienta modeli zatrudnienia lub analiza dopuszczalności wdrożenia niepracowniczych modeli współpracy.
  • Przygotowanie wniosku (wniosków) o wydanie indywidualnych interpretacji (w zależności od wyników ww. etapu oraz ustaleń z Klientem).
  • Wsparcie w przygotowaniu wymaganych procedur i dokumentacji.

Opodatkowanie międzynarodowe

Wparcie dla firm prowadzących działalność międzynarodową lub funkcjonujących w ramach zagranicznych grup kapitałowych. Wspieramy w eliminacji podwójnego opodatkowania oraz wypełnienia obowiązków w zakresie podatku u źródła (withholding tax, WHT).

Korzyść podatkowa

Ograniczenie ryzyka podwójnego opodatkowania tych samych dochodów w różnych państwach, zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła. 

Zapewniamy dla Twojej firmy usługi (wparcie podatkowe i prawne) obejmujące

  • Analizę (we współpracy z zagranicznymi kancelariami) sytuacji podatkowej, przygotowanie modelu rozliczeń podatkowych uwzględniającego aspekt międzynarodowy.
  • Przygotowanie procedury rozliczania podatku u źródła oraz wzorów korespondencji z kontrahentami.
  • Przygotowanie wniosku (wniosków) o wydanie indywidualnych interpretacji (w zależności od wyników ww. etapów oraz ustaleń z Klientem.
  • Przygotowanie wniosku o wydanie opinii o opinii o stosowaniu preferencji w przypadku wypłat odsetek, należności licencyjnych lub dywidend do zagranicznych podmiotów powiązanych powyżej 2 mln PLN w ciągu roku.

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00