Ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R)

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) jest preferencją podatkową w podatkach dochodowych obowiązującą od 2016 roku. Ulga umożliwia dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania (zasadniczo dochodu) wybranych kategorii kosztów podatkowych (tzw. „kosztów kwalifikowanych”) związanych z działalnością B+R prowadzoną przez podatnika.

Skorzystanie z ulgi B+R pozwala osiągnąć korzyści finansowe – powoduje, że koszt kwalifikowany dwukrotnie wpływa na wysokość podstawy obliczenia podatku: po raz pierwszy, jako koszt uzyskania przychodu oraz ponownie, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania (dochodu). Skorzystanie z ulgi B+R jest niezależne od wyników prowadzonej działalności B+R oraz możliwe także w przypadku poniesienia straty podatkowej w danym roku.

Kluczowe dla skorzystania z ulgi B+R jest m.in. odpowiednie zidentyfikowanie (zmapowanie) działalności B+R prowadzonej w przedsiębiorstwie oraz wyodrębnienie wydatków z nią związanych, a także zgromadzenie właściwej dokumentacji w tym zakresie (ewidencji czasu pracy pracowników).

Korzyść podatkowa

 • 1 zł kwalifikowanych kosztów poniesionych na działalność B+R daje dodatkowo o 0,19 zł niższy podatek dochodowy
 • 1 zł kosztów kwalifikowanych w postaci wynagrodzeń pracowniczych daje dodatkowo 0,38 zł niższy podatek dochodowy

Oferujemy dla Twojej firmy usługi (wsparcie podatkowe) obejmujące

 • Przegląd podatkowy potencjału Klienta do zastosowania ulgi B+R.
 • Przygotowanie wytycznych do identyfikowania i dokumentowania kosztów działalności B+R oraz rozliczania ulgi B+R.
 • Wsparcie w pozyskaniu zewnętrznej ekspertyzy (jeśli konieczne) celem potwierdzenia prowadzenia działalności B+R.
 • Przygotowanie wniosku (wniosków) o wydanie indywidualnych interpretacji (w zależności od wyników ww. etapów oraz ustaleń z Klientem).
 • Wsparcie w wypełnieniu formularza CIT/BR lub PIT/BR.
 • Wsparcie w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej w zakresie zastosowanej ulgi B+R.

Ulga podatkowa od dochodów z praw własności intelektualnej (IP BOX)

IP Box jest preferencją podatkową w podatkach dochodowych obowiązującą od 2019 roku. Umożliwia on stosowanie preferencyjnej 5% stawki podatku do dochodów uzyskiwanych przez podatnika z tzw. „kwalifikowanych praw własności intelektualnej”. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są np. patenty lub prawa autorskie do oprogramowania komputerowego, wytwarzane, ulepszane lub rozwijane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności (B+R). IP Boxa można obecnie łączyć ze zwolnieniem strefowym, decyzją o wsparciu, a także z ulgą B+R.

Preferencyjna stawka opodatkowania może znaleźć zastosowanie w szczególności do dochodów uzyskiwanych przez podatnika z udzielania licencji lub sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej bądź też ich uwzględnienia w cenie sprzedaży oferowanych produktów lub usług.

Kluczowe dla skorzystania z IP Boxa jest m.in. odpowiednie zidentyfikowanie, udokumentowanie i ewidencjonowanie kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz form ich komercjalizacji, prowadzonej działalności B+R czy wyodrębnienie kosztów i przychodów z tym związanych w prowadzonej ewidencji rachunkowej.

Korzyść podatkowa

Podatek dochodowy od 100 zł dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej wynosi 5 zł zamiast 19 zł

Dla naszych klientów proponujemy usługi (wsparcie podatkowe) w zakresie

 • Przeglądu podatkowego potencjału Klienta dla zastosowania IP Boxa oraz rekomendacji co do czynności koniecznych do wdrożenia tego rozwiązania.
 • Wsparcia we wdrożeniu – przygotowaniu rozliczenia IP Boxa za dany rok podatkowy.
 • Wsparcia w pozyskaniu zewnętrznej ekspertyzy (jeśli konieczne) celem potwierdzenia prowadzenia działalności B+R.
 • Przygotowania wniosku (wniosków) o wydanie indywidualnych interpretacji (w zależności od wyników ww. etapów oraz ustaleń z Klientem).
 • Wsparcia w wypełnieniu formularza CIT/IP lub PIT/IP.
 • Wsparcia w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej w zakresie korzystania z IP Boxa.

Podwyższone koszty autorskie

Przedsiębiorcy mają możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia z umowy o pracę przysługującego pracownikom tworzącym utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w ramach działalności twórczej wykonywanej w zakresie m.in. tworzenia programów komputerowych lub działalności B+R.

Ww. struktura wynagradzania opiera się m.in. na wprowadzeniu podziału istniejącego wynagrodzenia z umowy o pracę (wydzielenie części wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich)

Kluczowe dla korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów jest wdrożenie odpowiedniej dokumentacji (w tym zmian do umów o pracę), procedur archiwizacji i akceptacji rezultatów pracy twórczej pracowników oraz zasad wyceny rezultatów tej pracy.

Korzyść podatkowa

Ekonomiczny efekt podwyżki dla pracowników bez zwiększania kosztów pracodawcy.

Proponowane usługi (wparcie podatkowe i prawne) dla Twojej firmy obejmują

 • Przegląd prawno-podatkowy możliwości wdrożenia ww. struktury wynagradzania u klienta.
 • Identyfikację działalności B+R u Klienta lub działalności twórczej w zakresie tworzenia programów komputerowych.
 • Wsparcie w przygotowaniu wymaganych procedur  i dokumentacji (w tym we wprowadzeniu koniecznych zmian do umów o pracę).
 • Szkolenia dla pracowników.
 • Wsparcie w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej w zakresie korzystania z podwyższonych kosztów autorskich.

Nowe ulgi podatkowe w ramach Polskiego Ładu

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej wprowadził do systemu podatkowego nowe peferencje podatkowe, których zadaniem jest wsparcie realizacji celów określonych w strategii Polski Ład. Do systemu podatkowego zostały w związku z tym wprowadzone: ulga na robotyzację, ulga na innowacyjność oraz ulga na ekspansję.

Ulga na robotyzację

jest preferencją podatkową w podatkach dochodowych obowiązującą od 2022 roku. Umożliwia ona dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania (zasadniczo dochodu) 50% kosztów poniesionych na robotyzację w roku podatkowym.

Ulga na innowacyjność

(zwana również „ulgą na prototyp”) jest preferencją podatkową w podatkach dochodowych obowiązującą od 2022 roku. Umożliwia ona dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania (zasadniczo dochodu) do 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Ulga na ekspansję

 jest preferencją podatkową w podatkach dochodowych obowiązującą od 2022 roku. Umożliwia ona odliczenie od podstawy opodatkowania (zasadniczo dochodu) kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów – nie więcej niż 1 000 000 zł.

Decyzja o wsparciu

Decyzja o wsparciu jest instrumentem wsparcia, który umożliwia przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) na okres 10 -15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości kosztów planowanej inwestycji.

Nową inwestycją może być utworzenie nowego przedsiębiorstwa (zakładu), zwiększenie zdolności produkcyjnej, wprowadzenie nowych produktów, zmiana procesu produkcyjnego lub nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

Oferujemy Twojej firmie usługi (wparcie podatkowe i w zakresie pomocy publicznej) obejmujące m.in.:

 • Analizę i weryfikację nowej inwestycji pod kątem spełniania wymogów jakościowych oraz ilościowych
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, bieżące konsultacje z przedstawicielami specjalnej strefy ekonomicznej.
 • Wsparcie podatkowe w rozliczeniu i wykazaniu zwolnienia.
 • Przygotowanie wniosku (wniosków) o wydanie indywidualnych interpretacji (w zależności od wyników ww. etapów oraz ustaleń z Klientem.

Korzyść podatkowa

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu generowanego z nowej inwestycji. Podatek dochodowy obniżony do wysokości 70% wartości kosztów planowanej inwestycji.

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00