Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Witamy na stronie poświęconej polityce prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) oraz polityce plików cookies (dalej: „Polityka Cookies”). Doskonale rozumiemy troskę o dane osobowe, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania przez Nas danych osobowych, a także informacje na temat wykorzystywanych plików cookies oraz innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z serwisu: www.abbeys.com.pl (dalej jako: „Strona”).

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Zgodnie z art. 13, art. 14, art. 26 RODO informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej
treści wspólnych uzgodnień niżej wskazanych Współadministratorów.

I. Dane Administratora danych osobowych
Administratorami danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną wspólnie działalnością, w tym za pośrednictwem Strony: potencjalnych oraz właściwych klientów i kontrahentów, osób reprezentujących ww. podmioty oraz pracowników i współpracowników ww. podmiotów, osób odwiedzających stronę internetową, osób odwiedzających kanał Abbeys na YouTube, osób odwiedzających portale społecznościowe Abbeys (Facebook, Linkedin) oraz pozostałych osób kontaktujących się z Nami, są wspólnie następujące spółki Grupy Abbeys, związane porozumieniem o współadministrowaniu (dalej jako: „Współadministratorzy” lub „My”):

 • Abbeys sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 biuro 35, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361288, NIP 5833110040, REGON 221069762, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł. Spółka realizuje działalność sprzedażową oraz zawiera umowy klientami w zakresie wsparcia w pozyskaniu dotacji.
 • Abbeys sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 biuro 35, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666030, NIP 5252701503, REGON 221069762, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł. Spółka realizuje dotychczas zawarte umowy w zakresie wsparcia w pozyskaniu dotacji.
 • Abbeys Legal Zańko Majcher Czyż Adwokaci i Radcowie Prawni, ul. Grzybowska 2/35, 00-131 Warszawa, KRS 0000878828, NIP 5252849097, REGON 38797586500000. Spółka świadczy usługi prawno-podatkowe w ramach grupy.
 • Abbeys Europejskie Doradztwo Finansowe Anna Misiołek sp.k. (uprzednio: Abbeys Europejskie Doradztwo Finansowe sp. z o.o. sp.k.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 biuro 35, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328780, NIP 5272485178, REGON 140244564. Spółka wspiera działalność operacyjną w ramach grupy. Powyższe podmioty ustalają wspólnie cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wspólnego w ramach grupy Abbeys celu biznesowego – pozyskiwania klientów oraz oferowaniem klientom łączonych usług (wsparcie w uzyskaniu dotacji oraz usługi z zakresu doradztwa prawnego i podatkowego), a także przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Naszej oferty oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z tymi celami. Abbeys sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie utrzymuje oraz bezpośrednio zarządza w imieniu swoim oraz pozostałych Współadministratorów
 • stroną internetową dostępną pod adresem https://abbeys.com.pl/, która jest utrzymywana na serwerach dostawcy Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie – więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez dostawcę znajdziesz tutaj: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-home-pl-chroni-i-przetwarza-dane-osobow.

II. Dane kontaktowe
Współadministratorzy ustalają niżej wskazany punkt kontaktowy dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez
Współadministrujących, który jest także właściwym kontaktem w celu realizacji praw podmiotów danych. Oznacza to, że w razie jakichkolwiek
wątpliwości związanych z Polityką Prywatności oraz w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu przez Nas danych osobowych, w tym również w celu
skorzystania z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z Nami:

 • mailowo – wysyłając wiadomość na adres: daneosobowe@abbeys.com.pl
 • pisemnie – wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres: Abbeys, ul. Grzybowska 2/35, 00-131 Warszawa, z dopiskiem „Ochrona Danych”.

III. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przetwarzania danych

CelPodstawa prawnaCzas przetwarzania
Działania zmierzające do zawarcia
umowy, a następnie realizacja
świadczonych usług


(dot. potencjalnych oraz właściwych
klientów/kontrahentów;
osób reprezentujących ww. podmioty, a
także pracowników oraz współpracowników
ww. podmiotów)
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(dot. potencjalnych oraz właściwych
klientów/kontrahentów)

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(dot. reprezentantów, pracowników i współpracowników
ww. podmiotów, np. osób kontaktowych) – prawnie
uzasadniony interes: zapewnienie prawidłowej realizacji
umowy i kontaktu służbowego.
– Przez czas trwania umowy, a następnie przez
czas do upływu terminów przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy – zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

– Do czasu ustania uzasadnionego interesu
lub do czasu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie
później jednak niż do czasu upływu terminów,
o których mowa w pkt a powyżej.
Kontakt

(dot. potencjalnych oraz właściwych
klientów/kontrahentów;
osób reprezentujących ww. podmioty,
a także pracowników
oraz współpracowników ww. podmiotów;
pozostałych osób kontaktujących się z nami)


Kontakt mailowy, telefoniczny,
za pośrednictwem formularza
dostępnego na Stronie lub kontakt
pocztą tradycyjną.

Odpowiadamy na zadane Nam pytania,
udzielamy informacji, odpowiadamy na
zapytania ofertowe. Kontaktując się z
nami elektronicznie, telefonicznie lub
pocztą tradycyjną przekazujesz nam
swoje dane kontaktowe oraz Twoje
imię i nazwisko (są to dane niezbędne
do kontaktu z Tobą i udzielenia
odpowiedzi na Twoje zapytanie) oraz
treść zapytania.

– Ponadto, w treści wiadomości
możesz zawrzeć także inne dane
osobowe ponad te niezbędne doskontaktowania się z Tobą i
udzielenia odpowiedzi na zadanie
pytanie. W takim przypadku
podstawą prawną przetwarzania
jest Twoja zgoda wyrażona poprzez
wyraźne działanie potwierdzające
(tj. umieszczenia tych danych w
przesłanej do Nas wiadomości).
Zwracamy się jednak z prośbą o
podawanie Nam jedynie
niezbędnych danych w celu
nawiązania i obsługi kontaktu.


Informujemy, że Strona jest
zintegrowana z serwisem CRM,
oznacza to w szczególności,
że kontaktując się z Nami za
pośrednictwem formularza
dostępnego na Stronie, Twoje dane są
automatycznie zapisywane w tym
systemie. Informacje na temat
dostawcy usługi oraz nt. zgodności
z RODO tego systemu – patrz niżej w VII.
Odbiorcy danych osobowych.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes:
identyfikacja nadawcy oraz obsługa zapytań, a także
budowanie i rozwijanie relacji z Naszymi klientami lub
potencjalnymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży
Naszych usług.


– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda
Przez okres realizacji umowy – jeśli dotyczy, przez
czas niezbędny dla realizacji kontaktu, odpowiedzi
na pytania lub wysłanie zamówionego materiału,
a następnie w celach dowodowych do czasu upływu
terminów przedawnienia roszczeń zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

– Do czasu odwołanie przez Ciebie zgody, nie
później jednak niż do zakończenia współpracy –
jeśli dotyczy bądź do końca roku kalendarzowego, następującego po roku,
w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub
zakończenie kontaktu.
Ustalenie, dochodzenie i obrona
roszczeń


(dot. wszystkich kategorii osób wskazanych
powyżej – patrz. I. Dane Administratora
danych osobowych)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes:
realizacja praw w przypadku ewentualnego sporu
Przez czas do upływu terminów przedawnienia
roszczeń wynikających z celów przetwarzania –
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wypełnieniu obowiązków prawnych
ciążących na Nas m.in. prowadzenie
rozliczeń, księgowości
i sprawozdawczości finansowej


(dot. potencjalnych oraz właściwych
klientów/kontrahentów;
osób reprezentujących ww. podmioty,
a także pracowników
oraz współpracowników ww. podmiotów)
Np. jeżeli wystawiamy Ci fakturę,
to w tym celu przetwarzamy Twoje
dane osobowe w zakresie niezbędnym
do wystawienia faktury. Ponadto,
wszystkie wystawione faktury
uwzględniane są w dokumentacji
księgowej, w związku z czym Twoje
dane będą także przetwarzane
w ramach tej dokumentacji.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne
o wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze
prawa, w szczególności przechowywania
dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat
po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne,
które obligowało do wystawienia dokumentu
księgowego).
Marketing bezpośredni Naszej oferty

(dot. potencjalnych oraz właściwych
klientów;
osób reprezentujących ww. podmioty,
a także pracowników oraz współpracowników ww. podmiotów;
osób odwiedzających Naszą Stronę)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes:
promowanie Naszych usług

W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem
Twojego numeru telefonu lub adresu e-mail uzyskamy
najpierw zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą –
Prawo telekomunikacyjne.
o czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, a następnie przez
okres wymagany obowiązkami nałożonymi na Nas przepisami prawa i/lub do czasu przedawnienia roszczeń związanych z celami przetwarzania
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Do czasu odwołanie przez Ciebie zgody, nie później
jednak niż przez okres potrzebny do realizacji celu,
dla którego dane zostały zebrane.
Przetwarzanie danych w ramach
profilu ABBEYS Doradztwo Europejskie
w serwisie YouTube

(dot. osób odwiedzających Nasz kanał na
YouTube, za pośrednictwem którego
wchodzą z Nami w interakcje)

Przetwarzamy dane osobowe
użytkowników serwisu YouTube, gdy
odwiedzają Nasz profil bądź wchodzą
na nim w interakcje (subskrypcja,
komentarze, polubienia).
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes:
przedstawianie w serwisie przygotowanych przez Nas treści
w celu promowania Naszej działalności oraz informowania
o niej
Do czasu ustania uzasadnionego interesu
lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, a następnie przez
okres wymagany obowiązkami nałożonymi na Nas
przepisami prawa i/lub do czasu przedawnienia
roszczeń związanych z celami przetwarzania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Przetwarzanie danych w ramach
profilów społecznościowych Abbeys
(Facebook oraz Linkedin)


– posiadamy następujące konta
na Linkedin: Abbeys (zarządzane
przez Abbeys sp. z o.o.); ABBEYS
EUROPEJSKIE DORADZTWO
FINANSOWE Sp. z o.o. Sp. k.
oraz ABBEYS LEGAL Zańko Majcher-
Czyż Adwokaci i Radcowie Prawni
sp. k., które są bezpośrednio
zarządzane przez te podmioty,

– na Facebooku posiadamy konto
Abbeys sp. z o.o. zarządzane
bezpośrednio przez tą spółkę
(dot. osób odwiedzających Nasze profile
w portalach społecznościowych, za 
pośrednictwem których wchodzą z Nami
w interakcje)

Przetwarzamy dane osobowe
użytkowników ww. portali
społecznościowych, gdy odwiedzają
Nasze profile bądź wchodzą z nimi w interakcje (przesłanie wiadomości, polubienia, komentarze).
umożliwienie kontaktowania się z użytkownikami portali,
promocja Naszej działalności oraz informowanie o niej, w
tym poprzez obsługę kontaktu przy wykorzystaniu narzędzi
dostarczonych przez te serwisy, prowadzenie działań
informacyjnych oraz marketingowych, a także w celach
analitycznych i statystycznych
Do czasu ustania uzasadnionego interesu
lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania (sprzeciw możesz
zgłosić poprzez cofnięcie swojej interakcji np.
cofnięcie polubienia, usunięcie komentarza),
a następnie przez okres wymagany obowiązkami
nałożonymi na Nas przepisami prawa i/lub do czasu
przedawnienia roszczeń związanych z celami
przetwarzania zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Statystyki i analizy

(dot. osoby odwiedzające stronę
internetową)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes:
usprawnienie prowadzonej wspólnie przez Nas działalności
dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań
statystycznych
Do czasu ustania uzasadnionego interesu
lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, a następnie przez
okres wymagany obowiązkami nałożonymi na Nas
przepisami prawa i/lub do czasu przedawnienia
roszczeń związanych z celami przetwarzania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Przetwarzanie plików Cookies i innych
technologii śledzących


(dot. osoby odwiedzające stronę
internetową)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes:
umożliwienie prawidłowego wyświetlania i działania naszej
Strony, w tym konfiguracji Strony, w celu umożliwieniu
ustawienia funkcji i zawartości Serwisu zgodnie
z preferencjami Użytkownika; zapewnienie bezpieczeństwa
serwera (niezbędne piki cookie)
 
 
Dostosowanie treści Strony do potrzeb Użytkowników,
zapewnienie optymalizacji korzystania ze Strony w celach marketingowych, statystycznych, udostępnianie funkcji społecznościowych. W przypadku prowadzenia ww.
czynności z wykorzystaniem plików cookies, buzyskujemy najpierw Twoją zgodę na zapisanie plików cookies na Twoim urządzeniu – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Do czasu ustania uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z celami przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
 
Do ustawień swoich preferencji cookies możesz powrócić w dowolnej chwili, w tym także w celu wycofania udzielonych poprzednio zgód na instalowanie poszczególnych plików cookie – więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej w Polityce cookies.
 
Okresy przechowywania poszczególnych plików są wskazywane bezpośrednio w banerze z preferencjami cookies znajdującym się na dole Strony.

IV. Dobrowolność podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne np. do podjęcia działań przed zawarciem umowy, a następnie zawarcia tej umowy oraz jej realizacji lub skontaktowania się z Nami czy też przeslania Ci Naszej oferty.

V. Źródło uzyskanych danych Mogliśmy pozyskać dane:
a. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (czyli bezpośrednio od Ciebie);
b. od podmiotów, z którymi współpracujemy (od naszych klientów lub kontrahentów), a które wskażą Ciebie jako osobę reprezentującą
lub właściwą do kontaktu. Dane, jakie otrzymujemy w takim przypadku to z reguły Twoje służbowe dane kontaktowe bądź dane
zawarte w pełnomocnictwie, CEIDG lub w KRS, jeżeli jesteś osobą reprezentującą dany podmiot;
c. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z Krajowego Rejestru Sadowego lub innych źródeł ogólnodostępnych;
d. od zewnętrznych partnerów, z którymi współpracujemy, świadczących usługi związane z pozyskiwaniem i dostarczaniem klientów.

VI. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę. Cofnięcie
  zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szersze
  informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
  Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15 – 21 RODO

VII. Odbiorcy danych osobowych W związku z prowadzoną przez Nas działalnością możemy udostępniać dane osobowe podmiotom, z usług których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak:
a. pracownikom lub współpracownikom;
b. dostawcom usług, np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, informatyczne, audytorskie, hostingowe, dostawcom usługi
poczty elektronicznej i aplikacji biurowych oraz narzędzi do wystawiania faktur, podmiotom świadczącym usługi reklamowe lub
marketingowe, podwykonawcom, tj. podmiotom którym zlecimy realizację naszych usług; podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankom, dostawcom usług płatności; a także:
c. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Korzystamy z usług dostawcy Bitrix24 Limited, Poseidonos 1, Ledra Business Center, Egkomi 2406 Nicosia, Cyprus w zakresie systemu CRM służącym do obsługi procesu sprzedaży Naszych usług. Dane dla Naszego konta utworzonego w domenie bitrix24.pl przechowywane są w chmurze Amazon Web Services zlokalizowanej w Unii Europejskiej (Frankfurt, Niemcy). Dane, które są przetwarzane to w szczególności imię i nazwisko potencjalnych oraz właściwych klientów lub ich osób reprezentujących/osób kontaktowych, służbowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), adres siedziby firmy klienta, pełnione stanowisko lub funkcja. Polityka prywatności Bitrix24 dostępna pod adresem: https://www.bitrix24.pl/privacy/, zasady zgodności
z RODO: https://www.bitrix24.pl/gdpr/.

Współadministratorzy udostępniają ww. odbiorcom dane osobowe każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych).

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

IX. Transfer danych osobowych poza EOG
Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) (tzw. odbiorcom z państw trzecich). Współadministratorzy mają jednak na uwadze, że może dojść do sytuacji, gdy z uwagi na świadczenie usług przez Naszych dostawców lub podwykonawców lub przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, zlecimy wykonywanie określonych czynności
dostawcom lub podwykonawcom działającym poza EOG – co wówczas może spowodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. W takim przypadku zobowiązujemy się, że takie przekazanie odbędzie się zgodnie z Rozdziałem V RODO, w szczególności poprzez:
a. podjęcie współpracy z podmiotami, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zaliczają się państw odbiorców spoza EOG zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami RODO;
b. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO;
c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

W ramach Strony korzystamy z narzędzi:

a. Facebook Pixel – narzędzie analityczne, które pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie, dostawcą, którego jest Meta Platforms Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii – macierzysta wobec jej spółka tj. Meta Platforms, Inc. ma siedzibę w USA. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook, znajduje się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation (zasady, kore wejdą w życie od 26.07.2022 https://www.facebook.com/privacy/policy). W odniesieniu do danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe Facebooka, dla których przetwarzania Administrator i Facebook wspólnie określają środki i cele, Administrator i Facebook Ireland są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji, w tym informacje na temat rodzaju gromadzonych i przekazywanych danych, można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing, natomiast treść umowy o współadministrowanie można znaleźć pod adresem: www.facebook.com/legal/controller_addendum.

b. Google Analytics – narzędzie do analizowania strony internetowej, któremu przekazujemy informacje zbierane za pomocą plików cookie (informacje statystyczne), informacje te są anonimowe – więcej informacji na ten temat oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics znajdziesz pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl; oraz Google Ads – usługa związana z wyświetlaniem Użytkownikom reklam. Dostawcą ww. usług jest Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy. Zasady zgodności z RODO: https://policies.google.com/privacy/frameworks, https://business.safety.google/gdpr/.

Do pracy w Naszej organizacji wykorzystujemy narzędzia biurowe dostawcy:

Microsoft Corporation1 Microsoft Way z siedzibą w USA w zakresie narzędzia Microsoft 365, m.in. MS Teams, MS Office. Treści europejskich użytkowników Microsoft 365 przechowywane są domyślnie w europejskich centrach danych Microsoft. W ramach narzędzia MS Teams dane telemetryczne i dane o uczestnikach są przekazywane poza EOG do USA. Microsoft dane techniczne przetwarza w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ulepszanie wybranych funkcji, z kolei dane o użytkownikach przetwarza m.in. w celu zarządzania ich tożsamością. Dane, o których mowa są administrowane przez Microsoft. Informacje dot. prywatności: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-privacy.


Ponadto, w związku ze wspólnym przetwarzaniem Twoich danych osobowych informujemy Cię również o tym, że:

a. Każdy ze Współadministratorów przechowuje własny egzemplarz wszelkiej dokumentacji dotyczącej współadministrowania, dla potrzeb
spełnienia wymogu rozliczalności.
b. Obowiązek informacyjny wykonywany będzie przez każdego ze Współadministratorów we własnym zakresie. Szablon klauzuli, o której
mowa w art. 13 oraz art. 14 RODO wraz z informacją o zasadniczej treści niniejszego Porozumienia jest dostępny pod adresem: https://abbeys.com.pl/polityka-prywatnosci/.
c. W przypadku skierowana żądania przez osobę fizyczną wykonania prawa jednostki („Prawa jednostki”), odpowiedzialnym za realizację takiego zgłoszenia jest Abbeys sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z wyjątkiem tych przypadków, gdy żądanie wykonania Prawa jednostki zostało wniesione w związku z realizowaniem wobec klienta/ów usług prawno-podatkowych przez Abbeys Legal, w takim przypadku odpowiedzialny za realizację Prawa jednostki jest Abbeys Legal. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji Praw jednostki.
d. Zobowiązujemy się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo zapewniamy, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Nas oraz że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
e. zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności poprzez:

 • stosowanie, tam, gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację oraz szyfrowanie danych osobowych;
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania.

f. Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.

Pliki Cookies i inne technologie śledzące

Pliki Cookies to pliki tekstowe, które są danymi informatycznymi związanymi z korzystaniem ze stron internetowych. Pliki te pomagają rozpoznać urządzenie użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych i odróżnić go od innych użytkowników. Są one przechowywane na urządzeniach Użytkowników. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji.

Oprócz cookie istnieją również inne podobne technologie pozwalające na jednoznaczną identyfikację urządzenia przez usługę. Cookies są nieszkodliwe dla użytkowników oraz dla ich urządzeń, gdyż nie wpływają na sposób ich działania. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Nasza Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze Strony.
Cookies pozwalają:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony jakiego oczekujesz,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na Stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na naszej Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookie z możliwością wyboru preferencji zgodnie z informacjami wyświetlanymi na wyskakującym okienku. Pamiętaj, że niezbędne pliki cookie do korzystania z Naszej Strony są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest konieczne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookie, jeśli chce korzystać ze Strony. Pozostałe pliki cookie (np. analityczne lub marketingowe) nie są automatycznie instalowane. Na nie Użytkownik może
udzielić dobrowolnej zgody przy pierwszym wejściu na Naszą stronę internetową. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez kliknięcie przycisku zgody na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Wówczas
dopiero będziemy uprawnieni do instalacji tych plików cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika. Użytkownik może także wyrazić zgodę na instalację tylko wybranych plików cookie, w tym celu wystarczy, że na wyskakującym banerze z preferencjami cookies Użytkownik wybierze pliki, na których instalację chce wyrazić zgodę. Tak udzielone zgody możesz wycofać w dowolnym momencie. W tym celu, kliknij w ikonę z preferencjami cookies znajdującą się w dolnym pasku Strony i w zależności o Twoich preferencji kliknij wycofanie zgody lub w inny sposób dostosuj pliki cookie do Twoich potrzeb. Zgodę zawsze możesz wycofać również za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Poniżej znajdują się linki do wskazówek jak to zrobić w wybranych przeglądarkach:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez Nas
za pośrednictwem Strony może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

Wykorzystujemy dwa typy plików Cookies:

 • cookies sesyjne: pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, po tym czasie są trwale usuwane z urządzenia.
 • cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w danym pliku bądź do ich usunięcia przez Użytkownika, służą m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony lub do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania Strony.


Cookies podmiotów trzecich. Nasza Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.


Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego
(tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka oraz Google Ads, by kierować do Ciebie reklamy w tych serwisach. W tym celu zaimplementowaliśmy w kodzie strony Pixel Facebooka oraz Tracking Code które zapamiętuje Twoja odwiedziny. W tym celu wykorzystywane
są pliki cookies firm Facebook oraz Google.

Funkcje społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Linkedin.

 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google. Szersze informacje o zakresie i zasadach zbierania danych możesz znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 • Korzystamy z narzędzi remarketingowych Facebook Pixel, Google Ads by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firm Google i Facebook.
 • Wyświetlamy na Stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube. Po kliknięciu w dany film w celu jego obejrzenia, jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie, serwis YouTube może osobiście powiązać Twoje zachowanie związane z przeglądaniem. Można temu zapobiec, poprzez uprzednie wylogowanie się z konta YouTube. Jeśli uruchamiasz wideo w serwisie YouTube, dostawca używa plików cookie, które zbierają informacje o tym, jak korzystasz z serwisu. Jeśli zablokowałeś zapisywanie plików cookie dla programu Google-Ad, nie powinieneś natrafić na takie pliki cookie podczas oglądania filmów z YouTube. YouTube przechowuje jednak również nieosobiste dane użytkownika w innych plikach cookie. Jeśli chcesz zapobiec instalacji plików cookie, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce. Polityka prywatności serwisu YouTube dostępna pod adresem: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików Cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube oraz Linkedin. Polityki prywatności do ww. serwisów społecznościowych możesz znaleźć pod poniższymi adresami:

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation/ (zasady, kore wejdą w życie od 26.07.2022
https://www.facebook.com/privacy/policy)
Youtube – link do polityki znajduje się powyżej – patrz. trzecia kropka od góry
Linkedin – https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Logi serwera
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności oraz Polityka Cookies są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane.
 2. Ostatnia aktualizacja Polityk miała miejsce w czerwcu 2022 r.

  ABBEYS - BIURO WARSZAWA

  ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
  00-131 Warszawa, Polska

  poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

  ABBEYS - BIURO KRAKÓW

  ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
  30-526 Kraków, Polska

  poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00